دل به روياها سپار ۱

The best and most beautiful<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

things in the world

cannot be seen

or even touched .

they must be felt

with the heart .

                              _ Helen keller

 

 

گرامی ترين و زيباترين ها در جهان ،

نه ديده می شوند و نه حتی لمس می شوند ،

آنها را تنها بايد در دل حس کرد.

                                            _ هلن کلر

                   

 

Those who bring sunshine

to the lives of others

cannot keep it from

themselves.

                    _ sir James Barrie

 

آنانکه آفتاب را ،

به زندگی ديگران ارزانی می دارند ،

نمی توانند خود از آن بی بهره باشند .

                                                        _ سِر جيمز باره

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید