روز مادر :: ۱۳۸٩/۳/۱۳
سیاهی و سپیدی :: ۱۳۸۸/٢/٢٤
... تا رهایی :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٠
تنهایی :: ۱۳۸٧/٧/٢٠
رمضان :: ۱۳۸٧/٧/٤
...روزت مبارک :: ۱۳۸٧/٤/٢٧
تقويم زندگی من به سال ۱۳۸۵ :: ۱۳۸٦/۳/٧
يا ساقی عطشان کربلا :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٦
فاصله :: ۱۳۸٥/٧/۱٢
روزت مبارک ... :: ۱۳۸٥/٥/۱۸
گريز :: ۱۳۸٥/٢/۱٦
گذشته ها يادت مياد ؟! :: ۱۳۸٥/۱/۱٦
افتاده ای تنها :: ۱۳۸٤/٥/٦
تولدی ديگر :: ۱۳۸٤/٢/۱٥
تقابل مرگ و زندگی در طبيعت و زندگی :: ۱۳۸٤/۱/٢٠
کوير باور ... :: ۱۳۸۳/۱٠/۱٥
زندگی حس غريبی است... :: ۱۳۸۳/٧/٢۸
زندگی ... :: ۱۳۸۳/٧/۱٥
در نبود داوود... :: ۱۳۸۳/٤/٢۸
سکوت سر شار از ناگفته هاست... :: ۱۳۸۳/۳/۱٢
خورشيد خانوم :: ۱۳۸۳/٢/٢۳
دل به روياها سپار ۱ :: ۱۳۸۳/٢/٢۳
شعر حافظ ۲ :: ۱۳۸۳/٢/٢٢
طلوعی ديگر :: ۱۳۸۳/٢/٧
بهار خاموش :: ۱۳۸۳/۱/۱٩
بهار را باور کن... :: ۱۳۸۳/۱/۱٤
نوروز :: ۱۳۸۳/۱/٩